Tal i com ens ha fet saber el nostre estimat arquebisbe, Joan-Enric Vives i Sicília, bisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra, però –sobretot– fill del Poblenou i vocació sacerdotal de la nostra parròquia, en qualitat de Secretari de la Conferència Episcopal Tarraconense i com a President de la Comissió Interdiocesana de Litúrgia, s’ha acceptat que la grafia de Sant Bernat Calvó sigui així, amb “v” i no amb “b” (no “Calbó”). I diu que així és canviarà allà on correspongui, tant en el Missal com en la Litúrgia de les Hores.

Per la seva banda, també la Secretaria General del nostre Arquebisbat de Barcelona, amb data de 24 d’octubre de l’any present, així en ho ha fet saber per tal de poder unificar-ho en totes les parròquies de Barcelona i de Catalunya  que portin el nom del nostre sant patró.

Aquesta correcció ens ve de l’Arquebisbat de Tarragona, després de tot un treball de recerca en la correcció lingüística que ja es va iniciar l’any 1987. En un Decret de l’Arquebisbat de Tarragona, amb data 25 d’abril de 2017, diu així:

“Vista la petició presentada, amb data de 30 de març de 2017, per Mn. Ignasi Olivé Costas, rector de la Parròquia de Sant Bernat Calbó de Reus, en què exposa que en diferents ocasions ha rebut la petició de feligresos perquè el cognom del titular de la Parròquia s'escrigui amb «v» en comptes de «b»,
Ateses la raons que addueix, conforme en tota la documentació de la Parròquia anterior a finals de setembre de 1980, el cognom estava escrit amb «v» i a partir d'aquell moment, sense que hi hagi cap document que en justifiqui el canvi, es va passar a escriure amb «b»,
Vista la resposta que va fer la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans en data de 31 de juliol de 1987 a I'Ajuntament de Vila-seca, que li havia adreçat la consulta sobre la grafia correcta d'aquest cognom, en la qual manifesta que la forma Calvó és un derivat directe del llaví “calvone”, i que la forma Calbó adoptada modernament és una interpretació errònia que l'ha fet derivar del català “calb”.

Pel present DECRET, DETERMINO que a partir del moment de la signatura del present document el cognom del titular de la Parròquia de Sant Bernat de Reus s'escrigui amb «v» i conseqüentment la grafia correcta serà:
Parròquia de Sant Bernat Calvó.

+ Jaume Pujol Balsells
Arquebisbe